Customized Bear

復刻童年小熊

「復刻一隻童年小熊!」泰迪熊陪伴許多孩子成長,長大後,曾經最要好的熊布偶還在嗎?客戶吳先生的小熊布偶已經遺失許久,怎麼找都無法找到一樣的,於是他找上了親親偶偶,決定不計成本地將童年玩伴客製化。經過雙方的溝通及努力,吳先生終於可以和記憶中的小熊團聚!

Kaohsiung Headquarter

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Kaohsiung Display

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Taipei Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-2-2266-8000   

FAX:+886-2-2262-2655

Taichung Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-4-2202-5660  

FAX:+886-4-2206-3527

Factory

Rm. 1, No. 12, Ln. 307, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan (R.O.C.)

SINCE 1996 Copyright © 2016 CHUNG WEI CULTURAL CREATIVITY GROUP All Rights Reserved