oneg Construction-Aji

萬吉建設-阿吉

「想要設計專屬娃娃嗎?推薦您親親偶偶!」從圖稿設計開始,到打樣製作,都是最專業的團隊替您服務!設計玩偶是一門學問,因為製作過程中有許多現實問題需要克服,透過打樣及修正,才能讓成品和設計玩偶的圖稿越來越像!顏色、布料、形狀、尺寸都可以依照您的需求進行設計。

Kaohsiung Headquarter

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Kaohsiung Display

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Taipei Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-2-2266-8000   

FAX:+886-2-2262-2655

Taichung Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-4-2202-5660  

FAX:+886-4-2206-3527

Factory

Rm. 1, No. 12, Ln. 307, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan (R.O.C.)

SINCE 1996 Copyright © 2016 CHUNG WEI CULTURAL CREATIVITY GROUP All Rights Reserved