Little Dragon

蘋果劇團 小魔龍 

「蘋果劇團劇中角色實體化,讓你把感動帶回家!」蘋果兒童劇團將兒童教育結合歌舞劇,創造出許多很棒的作品。劇中有許多角色讓人印象深刻,而觀眾大多都是親子客群,於是開發了大魔龍絨毛玩偶,讓觀眾可以再看完戲之後,把喜歡的角色從劇場帶回家!

Kaohsiung Headquarter

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Kaohsiung Display

Rm.1, 5F., No. 372, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-7-723-7237   

FAX:+886-7-723-0013

Taipei Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-2-2266-8000   

FAX:+886-2-2262-2655

Taichung Branch

11F., No. 167, Yumin Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan (R.O.C.)

TEL:+886-4-2202-5660  

FAX:+886-4-2206-3527

Factory

Rm. 1, No. 12, Ln. 307, Renxin Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City 814, Taiwan (R.O.C.)

SINCE 1996 Copyright © 2016 CHUNG WEI CULTURAL CREATIVITY GROUP All Rights Reserved